Preferències de comunicació:
Al inscriure’s o participar d’una activitat organitzada per la Xarxa de Centres Cívics accepto els termes d’us i la política de privacitat de la web i dono el meu consentiment per que les dades aportades en la inscripció i en la documentació que l’acompanyen puguin ser utilitzades per a l’enviament d’informació d’interès general.
Aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Ajuntament de Tarragona
Legitimació: Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
Drets: Es notifica que es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades mitjançant sol·licitud i còpia del DNI a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (Rambla Nova, 59).
Destinataris: Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

La Conselleria de Centres Cívics de l’ajuntament de Tarragona es reserva el dret de fer canvis o suspendre les activitats que organitza exclusivament per raons que li siguin alienes. També es reserva el dret de variar les condicions dels cursos per raons organitzatives.

Les devolucions de les inscripcions a les activitats s’efectuaran únicament en el cas d’anul·lació d’una activitat per part de l’organització. La devolució es tramitarà durant un període dels dos mesos posteriors a la finalització de la campanya. Per fer-la efectiva serà imprescindible fer una instància a l’OMAC dirigida al Departament de Centres Cívics, anotant les seves dades, l’activitat, l’import i el número de compte. La devolució s’efectuarà per transferència en compte bancari.